Budynek Muzeum
Muzeum Pojezierza
Myśliborskiego

Publikacje muzealne

Zdjęcie okładki publikacji Civitas et museum

„Civitas et museum. Studia z dziejów Myśliborza z okazji 50-lecia Muzeum Pojezierza Myśliborskiego”

Redakcja: Radosław Skrycki, Magdalena Szymczyk

Publikacja wydana w 2017 r. stanowiąca zbiór tekstów dotyczących szeroko pojętej historii Myśliborza i okolic, których autorami są badacze, pracownicy naukowi uniwersytetów oraz regionaliści zafascynowani dziejami naszych ziem. W pozycji tej znaleźć można informacje na temat badań archeologicznych, teksty  historyczne i polityczno-społeczne oraz dociekania ikonograficzne. Jako publikacja jubileuszowa „Civitas et museum” zawiera również omówienie historii naszego muzeum oraz szczegółowy spis podejmowanych  weń działań wystawienniczych.

Spis treści:
 • Szymczyk Magdalena: 50 lat Muzeum Pojezierza Myśliborskiego, s. 6-15.
 • Szymczyk Magdalena: Stan i perspektywy badań archeologicznych w Myśliborzu, s. 16-25.
 • Gierke Michał: Myślibórz jako modelowy przykład średniowiecznego miasta nowego typu, s. 26-33.
 • Rymar Edward: Metropolitarny charakter Myśliborza w nowej Marchii (XIV-XVI w.), s. 34-45.
 • Skrycki Radosław: Kartograficzny obraz ziemi myśliborskiej w okresie nowożytnym, s. 46-60.
 • Gut Paweł: Organizacja władz miejskich Myśliborza według regulaminów ratuszowych 1729 i 1792 roku, s. 61-71.
 • Ewa Gwiazdowska: Dawna ikonografia dokumentem dziejów Myśliborza, s. 72-79.
 • Karolczak Marek: Przegląd bibliografii ziemi myśliborskiej w latach 1945-2017, s. 80-107.
 • Karolczak Marek: Działalność wystawiennicza Muzeum Pojezierza Myśliborskiego w latach 1966-2017, s. 106-116
 • Galeria, s. 117-199
Cena: 50 zł

ilustracja - okładka publikacji Myśliborska grzechotka-pisanka...„Myśliborska grzechotka-pisanka, zabawka, przedmiot, instrument?”

Redakcja: Magdalena Szymczyk, Agnieszka Jobke-Fus

Publikacja będąca  owocem konferencji naukowej zorganizowanej przez nasze Muzeum w roku 2019 z okazji odnalezienia na terenie Pojezierza Myśliborskiego wyjątkowego zabytku archeologicznego – wczesnośredniowiecznej pisanki-grzechotki.

Publikacja przedstawia  referaty wygłoszone w trakcie konferencji przez wybitnych naukowców i badaczy z wiodących ośrodków naukowych naszego kraju, którzy omawiają funkcję tajemniczego zabytku z punktu widzenia reprezentowanej przez siebie dziedziny wiedzy – historii, etnografii, muzykologii.

Spis treści:

 • Słowo wstępne  - Sobolewski Piotr, s. 4 -5
 • Wprowadzenie – Szymczyk Magdalena, s. 7
 • Tatoń Katarzyna - Forma jajowata i jej wpływ na cechy dźwięku grzechotek ceramicznych, s. 9 - 28
 • Kajkowski Kamil - Jajo i pisanka w świecie przedchrześcijańskich wyobrażeń religijnych Północno-Zachodnich Słowian, s. 29 - 88
 • Sowińska Agnieszka - Ab ovo. O niezwykłej mocy zwykłego jajka, s. 89 - 105
 • Gruszczyńska-Ziółkowska Anna - Pomiędzy ciszą a muzyką. Pisanka myśliborska jako przykład obiektów kłopotliwie łamiących porządki systematyczne, s. 106 - 131
 • Nowakiewicz Tomasz - Wczesnośredniowieczne Pomorze – zarys obrazu archeologicznego, s. 132 - 178
 • Kontny Bartosz - Ab armis usque ad ovo czyli jak szukać broni a znaleźć jajko? O badaniach Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego na Pojezierzu Myśliborskim, s. 179 - 199
 • Galeria, s. 203 - 207

Cena: 40 zł


Zespolone zdjęcie okładek dwóch tomów albumu Myślibórz i okolice na dawnych kartach pocztowych

"Myślibórz i okolice na dawnych kartach pocztowych" – cykl wydawniczy (obecnie tom I i II)

Wybór i opracowanie: Aleksandra Stempińska, Dagmara Kozłowska, Magdalena Szymczyk

Tekst równoległy w języku polskim, angielskim, niemieckim.

„Myślibórz i okolice na dawnych kartach pocztowych” to cykl albumów zawierających reprodukcje poniemieckich widokówek z Soldina i okolic. Pocztówki każdorazowo opatrzone zostały podpisami ułatwiającymi identyfikację przedstawionych na nich miejsc i obiektów – szczególnie tych, które nie zachowały się do naszych czasów, a stanowiły dawniej ważny element miejskiej struktury.

W każdym z tomów publikowane jest 56 kart pocztowych należących do zbiorów Muzeum.

Tom II, który ukazał się w roku 2020, zgodnie z nadanym mu podtytułem, stanowi Wydanie Jubileuszowe z okazji 750-lecia uzyskania praw miejskich przez Myślibórz.

W najbliższych latach planowane są kolejne wydawnictwa w ramach tej serii.

Cena: 40 zł za tom; przy zakupie tomu I i II obowiązuje rabat: 70 zł/komplet


Zdjęcie okładki publikacji Muzealne fiku-miku w ilustracji i wierszyku

„Muzealne fiku-miku w ilustracji i wierszyku”

Tekst: Aleksandra Stempińska

Rysunki: Katarzyna Haber, Janusz Moraczewski

 

„Muzealne fiku-miku w ilustracji i wierszyku” w myśl zasady „uczyć bawiąc - bawiąc uczyć” opowiada o historii i zabytkach naszego regionu, w ciekawej i przystępnej dla małych odkrywców formie.

Jest do książeczka edukacyjna dla dzieci wypełniona mądrymi zabawnymi wierszykami, poświęconymi zabytkom i atrakcjom naszego miasta i regionu oraz stworzonymi specjalnie do nich pięknymi ilustracjami. Dodatkowo znalazły się w niej także strony aktywne z łamigłówkami i krzyżówkami do własnoręcznego uzupełnienia.

Uroda tej niewielkiej publikacji zachwyci zarówno małych, jak i trochę większych czytelników.

Cena: 15 zł


Zdjęcie okładki publikacji 1928 - 2008 : Dwa muzea – wspólne dziedzictwo

„1928 - 2008 : Dwa muzea – wspólne dziedzictwo”

Autor: Marek Karolczak

 

Książka wydana w roku 2008 przedstawiająca historię myśliborskiego muzeum, poczynając od przedwojennego niemieckiego Heimatmuseum, po czasy nam współczesne. Autor opisał w niej specyficzne warunki kształtowania się instytucji muzealnej na ziemiach odzyskanych, dokumentując kolejne lata zabiegania o utworzenie w Myśliborzu muzeum, a następnie, po otwarciu Muzeum Regionalnego – jak wówczas nazywała się nasza placówka - kolejne etapy budowania jego kolekcji, a także towarzyszącą jej działalność wystawienniczą i popularyzatorską.

Cena: 35 zł


zdjęcie: okładka albumu Przegląd Twórczości Dzieci i Młodzieży – Myślibórz 2019"Przegląd Twórczości Dzieci i Młodzieży – Myślibórz 2019"

Opracowanie graficzne: Agnieszka Jobke-Fus

 

Album zawiera reprodukcje prac młodych plastyków, nadesłanych na Przegląd Twórczości Dzieci i Młodzieży – Myślibórz 2019 oraz fotografie wykonane podczas wernisażu wystawy.  

Cena: 15 zł

 


zdjęcie publikacji Słownik historyczny Nowej Marchii w średniowieczu na tle mapy"Słownik historyczny Nowej Marchii w średniowieczu - Tom III – Ziemie Lipiańska, Myśliborska, Golenicka, Gorzowska, Pełczycka"

Autor: prof. Edward Rymar

Publikacja jest III tomem niezwykle cennego cyklu wydawniczego funkcjonującego pod wspólnym tytułem „Słownik historyczny Nowej Marchii w średniowieczu”. Jego autorem jest prof. dr  hab. Edward Rymar – historyk mediewista, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, w latach 1997-2009 zawodowo związany z Instytutem Historii Uniwersytetu Szczecińskiego, wybitny specjalista w dziedzinie średniowiecznych dziejów Pomorza Zachodniego i Nowej Marchii.

„Słowniki…” Jego autorstwa wypełniają lukę, jaka istnieje w literaturze przedmiotu w zakresie publikacji stanowiących uogólnione, systematyczne ujęcie historii ziem przynależnych dawniej do Nowej Marchii. Przystępna forma, przy zachowaniu najwyższej historycznej rzetelności sprawia, iż każdy tom „Słowników…” staje się doskonałym źródłem wiedzy tak dla naukowców i badaczy, jak i dla zwykłych czytelników zainteresowanych dziejami naszego regionu.

Tom III, zgodnie z podtytułem, poświęcony jest problematyce Ziemi Lipiańskiej, Myśliborskiej, Golenickiej, Gorzowskiej i Pełczyckiej.

Wydawcą publikacji jest Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne Terra Incognita.

Muzeum Pojezierza Myśliborskiego zostało współwydawcą jej III tomu.

Nowa publikacja (III tom) sprzedawana w nierozdzielnym komplecie z tomem I stanowiącym wprowadzenie do serii "Słowników...". Jest ono niezbędne, nie tylko jako ogólne wprowadzenie w tematykę serii, ale także m.in. dla rozumienia skrótów stosowanych w kolejnych publikacjach.

Cena: 50 zł


okładka I tomu rocznika muzealnego - czarna z motywem dzbana chrzcielnego po środku„Civitas et museum. Rocznik Muzeum Pojezierza Myśliborskiego” t.I

Redakcja: Magdalena Szymczyk (red. nacz.), Dagmara Kozłowska

 

 

Najnowsza publikacja MPM wydania w roku 2022 - roku, w którym Muzeum świętowało 55-lecie swojego istnienia.

Rocznik podzielony został na dwa tematyczne działy - zgodnie z jego tytułem jest to dział "civitas" oraz dział "museum", w których zamieszczone zostały odpowiadające im artykuły napisane przez wybitnych historyków, badaczy, regionalistów oraz pracowników MPM.

Spis treści:

Magdalena Szymczyk, Wstęp, s.5

CIVITAS

Bartosz Kontny, Po trzykroć unikat – łódź jednopienna z pawężą odkryta w jeziorze Lubanowo, s. 9

Edward Rymar, Powikłane początki Myśliborza (1238-1281) i jego praw miejskich (do reformacji), s.37

Henryk Konkel, Rozwój sieci osadniczej na gruntach miejskich Myśliborza do 1870 roku, s. 57

Andrzej Kokowski, Wieńczysław Niemirowski, O dziejach muzeum i archeologii myśliborskiej w okresie międzywojennym. s. 95

Radosław Skrycki,  Czesława Paśnika diagnoza stanu muzealnictwa w powiecie myśliborskim (1973), s. 131

Piotr Zieliński, Kamień z serca, s. 141

Dagmara Kozłowska, Tam, gdzie stary Koral był…, s.151

MUSEUM

Aleksandra Stempińska, Kolekcja Muzeum Pojezierza Myśliborskiego w Myśliborzu. Zarys najnowszych dziejów muzealnictwa myśliborskiego, s. 173

Magdalena Szymczyk, Badania archeologiczne na Starym Mieście w Myśliborzu w Myśliborzu w latach 2018-2021, s. 193

Piotr Brzeziński, Prace sondażowe na działce 232/2, obręb Myślibórz 2 w Myśliborzu przy ul. Klasztornej, w dniu 7 marca 2020 r., s.207

Działalność MPM w latach 2016-2020, s. 213

Działalność MPM w 2021 r., s.  235

Akademia Muzealnika, s. 245

Cena: 40 zł


Okładka Kroniki- niebieskie tło z motywem żaglówki z wpisanymi w nią fotografiami"Kronika myśliborskiego żeglarstwa"

Autor: Ryszard Szymczyk

Red.: Magdalena Szymczyk, Dagmara Kozłowska, Robert Kulicki

"Kronika myśliborskiego żeglarstwa" jest opowieścią o tradycji myśliborskiego żeglarstwa i historii MKS "Szkuner", spisaną przez jej admiratora i pasjonata Ryszarda Szymczyka. Autor przedstawił w niej kolejne dekady funkcjonowania klubu - od jego zawiązania się w latach 60-tych po ostatnie niełatwe lata. 

Spis treści:

Od autora, s.9

Wstęp, s.11

Dekada lat sześćdziesiątych, s.13

Dekada lat siedemdziesiątych, s.40

Dekada lat osiemdziesiątych, s.90

Dekada lat dziewięćdziesiątych, s.134

Lata 2000-2020, s.198

Wykorzystane źródła, s.462

Cena: 120 zł


okładka książki - czarna ze zdjęciem szkieletu konia i białym tytułem„Civitas et museum. Rocznik Muzeum Pojezierza Myśliborskiego” t.II

Redakcja: Magdalena Szymczyk (red. nacz.), Dagmara Kozłowska

 

 

 

 

Spis treści:

Magdalena Szymczyk, Wstęp, s.5

CIVITAS

Bartosz Kontny, Znad Odry nad Ren? Rozważania na temat schyłku grupy lubuskiej w świetle znalezisk uzbrojenia, s.9

Marek Schiller, W 100. rocznicę odkrycia cmentarzysk kurhanowych w powiecie myśliborskim, s.53

Henryk Konkel, Utworzenie archidiakonatu myśliborskiego w 1344 r., s.61

Marek Karolczak, „Afera spirytusowa”, czyli… konflikt między Stanisławem Schillerem, Pełnomocnikiem Rządu RP na Obwód Myślibórz, a chor. Henrykiem Manesem, p.o. kierownikiem Powiatowego (Obwodowego) Urzędu Bezpieczeństwa w Myśliborzu, w okresie od 3 XI 1945 r. do 24 I 1946 r., s.77

Dagmara Kozłowska, Myślibórz za kadencji Antoniego Krużyńskiego, s.103

Aleksandra Stempińska, Tam, gdzie diabeł mówi dobranoc. Legendy i wierzenia dotyczące zjawisk nadprzyrodzonych w Soldinie/Myśliborzu i okolicach, s.129

MUSEUM

Magdalena Szymczyk, Wstępne wyniki badań archeologicznych przeprowadzonych na rynku w Myśliborzu, s.145

Aleksandra Stempińska, Działalność Muzeum w 2022 r., s.159

GALERIA, s.169

Cena: 45 zł

 

Uwaga!

Publikacje wydane zostały nakładem Muzeum Pojezierza Myśliborskiego i jest ono ich jedynym oficjalnym dystrybutorem. Strona stanowi katalog poglądowy - bez możliwości bezpośredniego zakupu za jej pośrednictwem. W celu dokonania zakupu prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

Do podanych cen doliczyć należy koszt wysyłki.