Budynek Muzeum
Muzeum Pojezierza
Myśliborskiego

Klauzula informacyjna zgodna z RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 informujemy, że:

 1. Administratorem przetwarzającym Pani(a) dane osobowe jest Muzeum Pojezierza Myśliborskiego w Myśliborzu  z siedzibą przy ul. Bohaterów Warszawy 74 w Myśliborzu (kod pocztowy: 74-300), tel.: 95 747 24 48, adres e-mail: muzeum.mysliborz@gmail.com.
 2. W Muzeum Pojezierza Myśliborskiego w Myśliborzu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, Pan Marek Powała, e-mail: szybowisk@pgksa.pl.
 3. Pani(a) dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia wzięcia udziału w organizowanych przez Muzeum Pojezierza Myśliborskiego w Myśliborzu konkursach i imprezach kulturalno-edukacyjnych, jak również w celu zakupu, przejęcia daru, dokonania wpisu w księgach inwentarzowych i dokumentacji muzealnej.
 4. Odbiorcą Pani(a) danych osobowych są tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 5. Pani(a) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Ze względu na prowadzenie działalności statutowej Pani(a) dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy lub świadczenia usługi. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Muzeum. Po tym okresie Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez okres wynikający z przepisów prawa.
 7. Posiada Pani(-) prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Posiada Pani(-) prawo wniesienia skargi do PUODO (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli uzna Pani (-), że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 9. Podanie przez Panią(a) danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału w organizowanych przez Muzeum Pojezierza Myśliborskiego w Myśliborzu, konkursach i imprezach kulturalno-edukacyjnych, jak również w celu zakupu, przejęcia daru, dokonania wpisu w księgach inwentarzowych i dokumentacji muzealnej.
 10. Jest Pani(-) zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w imprezach i konkursach.
 11. Przetwarzanie podanych przez Panią(-) danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.