Budynek Muzeum
Muzeum Pojezierza
Myśliborskiego

Dział Archeologii

Historia badań archeologicznych na terenie naszego miasta sięga XIX w., a związana jest z reliktami grodziska wczesnośredniowiecznego. Badania na jego terenie prowadzone były kilkukrotnie - nie zachowały się wyniki badań przedwojennych, kolejne, prowadzone już po wojnie wykopaliska realizowane przez zewnętrzne zespoły archeologów, miały miejsce w latach 1958, 1977-79. W ich wyniku ustalono dwie fazy funkcjonowania grodu wczesnośredniowiecznego: pierwszej, datowanej na przełom VIII/IX w. i drugą, młodszą z I poł. XII w. Kwestia osadnictwa łużyckiego nadal pozostaje jednak otwartą.

Po roku 89 badanie archeologiczne prowadzone były głównie na obszarze miasta Myślibórz, w obrębie Starego Miasta, dzięki czemu przebadano znaczną jego część uzyskując solidne podstawy dla rozumienia procesów urbanistycznych średniowiecza i okresu nowożytnego.

Jednym z ważniejszych odkryć dokonanych na terenie Myśliborza było odnalezienie pozostałości warsztatu garncarskiego zlokalizowanego przy ul. Pomorskiej. Obiekt wydatowany został w swej najwcześniejszej warstwie na XIII w. Materiał pozyskany podczas wykopalisk – głównie fragmenty naczyń ceramicznych i kafli – trafiły do Muzeum. W roku 2019 rozpoczęto prace związane z ich rekonstrukcją i opracowaniem.

Na ul. Pomorskiej, podczas niezależnych prac budowlanych, natrafiono na fundamenty baszty łupinowej– jednej z 49 baszt i czatowni znajdujących się w obrębie murów obronnych otaczających dawniej miasto.

Wśród ciekawszych znalezisk archeologicznych wymienić można również pozostałości kanalizacji drewnianej, datowanej na XIII w. (ul.Andersa), oraz nowsze pochodzące z okresu nowożytnego (ul. Buszka, ob. ul. Ratuszowa).

Istotne znaczenia dla poznania dziejów miejskiej architektury były również prowadzone w latach 2011-14 badania przy murach obwodowych kolegiaty p.w. św. Jana Chrzciciela. W ich trakcie odsłonięto pierwotny portal wejściowy do kościoła (ówczesnego kościoła farnego p.w. św. Piotra i Pawła). Jest to granitowy ostrołukowy portal trójuskokowy, z profilowanym uskokiem zewnętrznym i granitową kwadrą z zagadkowym motywem szachownicy.

Datowanie tegoż obiekty, zlokalizowanego w południowej ścianie świątyni, sięga II ćw. XIII w. W ramach badań zlokalizowano również relikty portalu na osi środkowej elewacji południowej korpusu nawowego. Przejście to również ostrołukowe, schodkowane, posadowione na ceglanym cokole, posiadało ceramiczne wykończenie łuku archiwolty (zachowany dwa luźne fragmenty). Łączy się je z przebudową kościoła mająca miejsce na przełomie XIII i XIV w.

W latach 2015-16 miały miejsce badania wewnątrz świątyni, w wyniku których mi.in. dokonano wyznaczenia wszystkich poziomów użytkowych posadzki od czasów współczesnych do poziomu pierwotnego. Zarejestrowano również fragmentaryczną obecność pochówków szkieletowych w obrębie północnej części korpusy nawowego, datowanych na XVII-XVIII w., incydentalnie na okres średniowiecza.

Wśród najbardziej istotnych badań archeologicznych prowadzonych w okolicach Myśliborza wymienić należy wykopaliska w dawnym majątku Rościn, w wyniku których zarejestrowano pozostałości dużej manufaktury fajek. Pozyskane w ramach wykopów materiały w znacznej części trafiły do zbiorów Muzeum.

Ważnymi dla badania dziejów osadnictwa na naszym terenie były także, przeprowadzone w latach 2001-2009, wykopaliska w obrębie cmentarzyska popielnicowego ludności kultury łużyckiej we wsi Gajewo (gm. Lubiszyn). Doprowadziły one do znacznego wzbogacenia wiedzy na temat obyczajów sepulkralnych na terenie Pojezierza Myśliborskiego, a pozyskania znacznej liczby fragmentarycznie zachowanego materiału, w postaci reliktów popielnic i naczyń dostawnych.

Od 2004 r. Muzeum jako koordynator prowadziło partnerskie badania archeologiczno-architektoniczne komandorii Templariuszy i Joannitów w Chwarszczanach.

W chwili obecnej Dział Archeologii na bieżąco prowadzi nadzory archeologiczne związane głównie z pracami budowlanymi i inwestycjami drogowymi w obrębie miasta i okolic. Podejmowana jest również współpraca z innymi ośrodkami badawczymi i organizacjami, zajmującymi się odkrywaniem reliktów przeszłości, wymagającymi interwencji archeologicznej.