Budynek Muzeum
Muzeum Pojezierza
Myśliborskiego

Konkursy - V Jarmark Klasztorny - Regulaminy

W związku ze zbliżającym się V Jarmarkiem Klasztornym nasze Muzeum oraz Gmina Myślibórz serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w konkursach: - Konkurs na strój historyczny – Myślibórz 2021 - Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży : „Tak dawniej wojowano. Zamki, warownie, machiny oblężnicze”. Dodatkowe informacje oraz warunki udziału w poszczególnych konkursach zawarte są w ich regulaminach zamieszczonych poniżej.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

„TAK DAWNIEJ WOJOWANO. ZAMKI, WAROWNIE, MACHINY OBLĘŻNICZE.”

 1. Organizatorami Konkursu są Muzeum Pojezierza Myśliborskiego w Myśliborzu oraz Gmina Myślibórz
 2. Konkurs rozpoczyna się 01.06.2021 r. i trwać będzie do 31.07.2021r.
 3. Temat konkursu brzmi: Tak dawniej wojowano. Zamki, warownie, machiny oblężnicze.

Założenia konkursu:

Konkurs ma na celu popularyzację wiedzy na temat historii powszechnej, historii militariów oraz rozwoju techniki wojennej w okresie średniowiecza i wczesnej nowożytności, poprzez zaangażowanie Uczestników Konkursu w tworzenie prac plastycznych ukazujących zamki, warownie, uzbrojenie oraz maszyny wojenne (np. oblężnicze) w/w epok.

Konkurs ma także na celu propagowanie postaw twórczych w zakresie sztuk plastycznych, zachęcacie do kreatywnego myślenia i rozwoju własnych możliwości artystycznych dzieci i młodzieży.

Warunki uczestnictwa w konkursie.

 1. W Konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Gminy Myślibórz (dalej jako Uczestnicy/Uczestnik).
 2. Prace oceniane będą w trzech grupach wiekowych: klasy I – III, IV-VIII i młodzież ze szkół ponadpodstawowych
 3. Prace konkursowe należy złożyć w siedzibie Muzeum Pojezierza Myśliborskiego w Myśliborzu (ul. Boh. Warszawy 74) , w nieprzekraczalnym terminie do 31.07.2021r.
 4. Prace przekazane na Konkurs muszą być pracami własnymi Uczestnika, wykonanymi dowolną techniką. W przypadku pracy na papierze (obraz, rysunek, grafika, itp.) format prac nie może być większy niż A3.
 5. Każdy z uczniów może przekazać tylko jedną pracę.
 6. Każdy Uczestnik Konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi: imię i nazwisko, klasa i nazwa szkoły. Dane zapisane powinny być w sposób czytelny –drukowanymi literami. Dane te będą służyć do kontaktu Organizatora z Uczestnikiem konkursu. Prace nie podpisane (anonimowe) nie będą zakwalifikowane do Konkursu.
 7. Dane osobowe Uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 8. Naruszenie przez Uczestnika Konkursu któregokolwiek z warunków zapisanych w Regulaminie oznaczać będzie niezakwalifikowanie pracy do Konkursu.

Wyniki Konkursu i nagrody

 1. Komisja Konkursowa powołana przez Organizatorów, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów Konkursu.
 2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.
 3. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi podczas Jarmarku Klasztornego organizowanego w Myśliborzu dniu 28.08.2021 r.. Dodatkowo, informacja o laureatach zamieszczona zostanie na stronach internetowych Organizatorów: https://muzeum.mysliborz.pl, www.mysliborz.pl..
 4. Nagrody przyznawane będą laureatom miejsca 1 – 3, w każdej z grup wiekowych. 
 5. Komisja Konkursowa ma prawo do wytypowania laureatów dodatkowych nagród, jak i również prawo do nieprzyznania nagród.
 6. Decyzja Komisji Konkursowej, co do wskazania laureatów Konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.
 7. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość pieniężną.

Postanowienia końcowe:

 1. Przekazując pracę na Konkurs, Uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy na wystawach przygotowanych przez Organizatorów oraz na opublikowanie fotografii prac na stronach internetowych Organizatorów, a także ich wykorzystanie na wszelkich polach eksploatacji z zachowaniem podstawowych praw autorskich (tj. oznaczenie pracy danymi autora).
 2. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny będzie na stronie internetowej Organizatorów: https://muzeum.mysliborz.pl, www.mysliborz.pl.
 3. Przekazując pracę na Konkurs, Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w niniejszym Regulaminie.
 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do:
  a) zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku istotnych zdarzeń
  mających wpływ na organizowanie Konkursu, a w uzasadnionych okolicznościach
  również odstąpienia od organizowania Konkursu,
  c) nierozstrzygnięcia Konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac,
  d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu.

 

Regulamin

Konkursu na Strój Historyczny – Myślibórz 2021

§1

Konkurs na Strój Historyczny – Myślibórz 2021, zwany dalej Konkursem, odbywać się będzie od
dnia ogłoszenia, tj. 1 czerwca 2021 r. do dnia 31 lipca 2021r. na terenie Gminy Myślibórz.
Celem konkursu jest wyłonienie laureatów I, II i III nagrody spośród wszystkich zgłoszonych
uczestników, którzy zaprezentują stroje historyczne w terminie wskazanym w niniejszym
Regulaminie.

Organizatorami Konkursu na Strój Historyczny – Myślibórz 2021 są Muzeum Pojezierza
Myśliborskiego w Myśliborzu oraz Gmina Myślibórz.

§2

Strój historyczny zgłaszany do Konkursu powinien nawiązywać do historycznych strojów
polskich z okresu XIII – XVI w.

§3

Udział w Konkursie mogą wziąć:
- Uczniowie szkół i przedszkoli z terenu Gminy Myślibórz;
- Osoby indywidualne zamieszkałe na terenie Gminy Myślibórz,
- Grupy nieformalne, które zgłaszając swój udział w Konkursie wskażą Koordynatorowi
jednoznacznie na piśmie swojego przedstawiciela.

§4

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest złożenie w siedzibie Muzeum Pojezierza
Myśliborskiego w Myśliborzu (ul. Boh. Warszawy 74) w terminie do 31 1ipca 2021 r.
pisemnego zgłoszenia zawierającego imię, nazwisko, adres oraz telefon uczestnika wraz z
akceptacją warunków Konkursu. Gotowy formularz zgłoszenia stanowi załącznik nr 1, 2 lub 3 do
Regulaminu Konkursu. Zeskanowany podpisany formularz zgłoszenia przesłać można również
drogą mailową na adres muzeum.mysliborz@gmail.com.
2. Złożenie pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem
zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystywanie i publikowanie wizerunku.

§5

W terminie do 6 sierpnia 2021 r. uczestnicy Konkursu zostaną poinformowani przez Organizatorów
o miejscu i godzinie rozpoczęcia prezentacji strojów przed powołaną przez Organizatorów

Komisją Konkursową, której posiedzenie odbędzie się nie później niż 21 sierpnia 2021 r.

§6

Prezentacji stroju przed Komisją Konkursową należy dokonać na modelu (osoba/manekin) wraz z
jego ustnym opisem.

§7

Zgłoszone do Konkursu stroje oceniać będzie komisja powołana przez Organizatorów.
Ocena dokonywana będzie wg. następujących kryteriów:
-zgodność stroju z realiami epoki
-wkład pracy własnej
-ogólna estetyka stroju
-prezentacja stroju przez Uczestnika podczas występu przed Komisją

§8

1. Komisja Konkursowa wyłoni laureatów I, II i III miejsca. Przewidziany jest podział na V grup
wiekowych: przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych (grupy I-III i IV–VIII), uczniowie
szkół ponadpodstawowych i osoby dorosłe. Komisja zastrzega sobie prawo do innego podziału
nagród w zależności od frekwencji i/lub struktury wiekowej uczestników.
2. Dla laureatów i wyróżnionych Organizator przewiduje atrakcyjne nagrody rzeczowe.

§9

Ogłoszenie wyników wraz z prezentacją laureatów nastąpi w trakcie V Jarmarku Klasztornego w
Myśliborzu w dniu 28 sierpnia 2021 r. Wyniki będą również opublikowane na stronach
internetowych Organizatorów.

§10

Wszyscy Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do zaprezentowania strojów, które były oceniane
przez Komisję w trakcie V Jarmarku Klasztornego w Myśliborzu 28 sierpnia 2021 r.

§11

1. Organizatorzy zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.
2. Dodatkowe informacje o Konkursie można uzyskać pod numerami telefonów 95 747 2448.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu

Zgłoszenie indywidualne

Niniejszym zgłaszam mój udział w Konkursie na Strój Historyczny – Myślibórz 2021

1. Imię ……………………………….
2. Nazwisko ……………………………..
3. Wiek ……………………………….
4. Adres ………………………………………………………………………
5. Nr telefonu kontaktowego……………………………………………

Akceptuję warunki zawarte w Regulaminie Konkursu na Strój Historyczny – Myślibórz 2021
i wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Organizatora moich w/w danych osobowych dla celów tego
Konkursu. Wyrażam także zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku do celów promocyjnych
organizatorów.

…………………………………………..

podpis

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu

Zgłoszenie grupowe dla szkół i przedszkoli

Niniejszym zgłaszam udział grupy szkolnej/przedszkolnej w Konkursie na Strój Historyczny –
Myślibórz 2021

1. Imię, nazwisko opiekuna
………………………………………………………………..
2. Szkoła (stowarzyszenie, instytucja) …………………………………………..
3. Adres ………………………………………………………………………….
4. Nr telefonu kontaktowego ……………………………………………
5. Imiona, nazwiska oraz wiek uczestników :
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

Akceptuję warunki zawarte w Regulaminie Konkursu na Strój Historyczny – Myślibórz 2021
i wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Organizatora moich w/w danych osobowych dla celów tego
Konkursu. Wyrażam także zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku do celów promocyjnych
organizatorów.

…………………….………..

podpis

 

Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu

Zgłoszenie dla grup nieformalnych

Niniejszym zgłaszam udział grupy (podać nazwę grupy) ……………………………………………...
w Konkursie na Strój Historyczny – Myślibórz 2021.

Dane koordynatora grupy:

1. Imię ……………………………….
2. Nazwisko ……………………………..
3. Adres ………………………………………………………………………
4. Nr telefonu kontaktowego……………………………………………

Imiona, nazwiska oraz wiek uczestników :
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

Akceptuję warunki zawarte w Regulaminie Konkursu na Strój Historyczny – Myślibórz 2021
i wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Organizatora moich w/w danych osobowych dla celów tego
Konkursu. Wyrażam także zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku do celów promocyjnych
organizatorów.

…………………………………………..

podpis