Budynek Muzeum
Muzeum Pojezierza
Myśliborskiego

Informacja dotycząca badań archeologicznych na terenie Rynku Miejskiego

Pragniemy podzielić się z Państwem informacjami na temat ostatnich badań archeologicznych na terenie naszego miasta, które prowadzone były w związku z inwestycją: „Remont i przebudowa rynku miejskiego wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu” dofinansowaną z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 9.3 Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich.

Prace wykopaliskowe na terenie rynku, prowadzone były przez okres ostatnich czterech miesięcy, począwszy od czerwca do końca września br.

W trakcie tych działań, prowadzonych przy współpracy archeologów z Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie, odkryto wiele cennych zabytków, m. in.: fragmenty średniowiecznej i nowożytnej ceramiki (w tym cenne pod wglądem badawczym naczynie wypełnione zbożem), elementy drewniane, szklane, metalowe oraz materiał kostny pochodzenia zwierzęcego (m.in. szkielet konia).

szkielet konia
Szkielet konia
naczynie ceramiczne wypełnione zbożem
 
 
 
 
 
 
 
Naczynie ceramiczne wypełnione zbożem
Zawias
Zawias
Klucz
Klucz

Najistotniejszym odkryciem dokonanym w trakcie badań stało się odsłonięcie kamiennych murów piwnicy budynku (obiekt 1) oraz pierwszego miejskiego ratusza z zachowanymi fragmentami ceglanych schodów (obiekt 2). 

obiekt nr 1 - wykop muru

Obiekt 1
obiekt archeologiczny nr 2
Obiekt 2

W październiku br. pozyskany z badań wykopaliskowych węgiel drzewny, przekazany został do Laboratorium Datowań Bezwzględnych w Ciechanowicach celem przeprowadzenia analizy C14. Jest to badanie, które umożliwia określenie czasookresu dla danych obiektów.

W dniu 16.11.2022 r. otrzymaliśmy pisemną informację o wynikach tych badań, datujących pozyskany materiał - odpowiednio – obiekt 1- od XIV do XVII wieku  oraz obiekt 2- na XIII-XV wiek. Wspomniana analiza potwierdziła nasze wcześniejsze przypuszczenia dotyczące chronologii poszczególnych obiektów, tym samym dając nam możliwość przekazania Państwu pewnych już informacji odnośnie wykopalisk na terenie Rynku Miejskiego.

Wyniki prac archeologicznych doprowadziły do dalszych konsultacji z architektem  Marcinem Żurowskim oraz inspektorem ochrony zabytków z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie Magdaleną Sokołowską i Pauliną Kubacką, kierownikiem wydziału ds. Inspekcji Zabytków Archeologicznych WUOZ w Szczecinie, dotyczących dalszego postępowania z zabytkowymi obiektami – ich zabezpieczenia i ekspozycji.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że obiekt nr 1, zostanie zarysowany w płaszczyźnie rynku, natomiast obiekt nr 2 po uzgodnieniu z konserwatorem zabytków uzyska swoją postać poprzez formę częściowo odsłoniętą, dostępną dla mieszkańców Myśliborza i turystów.

Wiążące decyzje, po pogłębionej analizie konserwatorskiej i architektonicznej, podjęte zostaną w najbliższym czasie, jako kluczową przyjmując kwestię dobra zabytku i zachowanie jego roli poznawczej – historycznej, przy zachowaniu walorów estetycznych i spójności z koncepcją rewitalizacji naszego Rynku.

Tekst: Dagmara Kozłowska, Aleksandra Stempińska, Foto: Magdalena Szymczyk, Mateusz Szeremeta