Budynek Muzeum
Muzeum Pojezierza
Myśliborskiego

Wakacje w Muzeum 2021

Przyszło lato, a wraz z nim okres wakacji. Jak co roku nasze Muzeum przygotowało na ten czas ciekawą atrakcję zajęć dla najmłodszych.

WAKACJE W MUZEUM to cykl zajęć odbywających się w systemie tygodniowym, w każdy wtorek i czwartek, aż do końca wakacji szkolnych. Są to bezpieczne plenerowe warsztaty, podczas których dzieci poznawać będą tajniki technik plastycznych i doskonalić swoje talenty artystyczne pod okien doświadczonych instruktorów.

Więcej informacji na temat warsztatów oraz wzór karty oświadczenia rodzina/opiekuna znajdziecie Państwo w regulaminie poniżej.

Serdecznie zapraszamy!

 

REGULAMIN WAKACJI W MUZEUM

 1. . Organizatorem zajęć WAKACJE W MUZEUM je Muzeum Pojezierza Myśliborskiego w Myśliborzu.
 2. . Uczestnikiem (dalej jako „uczestnik lub „dziecko”) zajęć może być każde dziecko w wieku 7-13 lat, którego stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w zajęciach plenerowych.
 3. . Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest uprzednie telefoniczne zgłoszenie chęci uczestnictwa dziecka w zajęciach, dokonane przez rodzica/opiekuna, w tygodniu poprzedzającym wybrany tydzień zajęć
 4. . Zapisów dokonywać można jedynie telefonicznie. Zapisy przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00.
 5. . Nie będzie prowadzona lista rezerwowa.
 6. . Zajęcia odbywają się we wtorki i czwartki w godzinach 10.00-12.00.
 7. . Organizator ustala stałe miejsca zbiórki uczestników:
 8. . Uczestnicy stawiają się na dziedzińcu Muzeum (ul. Boh. Warszawy 74) - znajdującym się za budynkiem.
 9. . Przez sformułowanie „tydzień zajęć” rozumie tydzień, w którym przypadają wybrane dni (wtorek i czwartek), w których dziecko uczestniczyć  będzie w zajęciach.
 10. . Nie ma możliwości uprzedniego zapisu dziecka na kilka tygodni „z góry”, zapisy przyjmowane są na bieżąco.

Przykład: Chcę zapisać dziecko na zajęcia na tydzień pierwszy - mogę to zrobić od 28.06 do 02.07.2021.

Przykład II: Chcę zapisać dziecko na tydzień 2 - mogę to zrobić od 05.07 do 09.07.2021.

 1. . Przed rozpoczęciem pierwszych zajęć dziecko musi okazać prowadzącemu zajęcia podpisane przez rodzica/opiekuna oświadczenie o wyrażeniu zgody na uczestnictwo w warsztatach.

a. Brak oświadczenia równoznaczny jest z odmową uczestnictwa w zajęciach.

b. Wzór oświadczenia dostępny jest na stronach internetowych organizatora.

c. W przypadku braku możliwości wydruku oświadczenia, jego treść może zostać przepisana ręcznie i podpisana.

d. W innych przypadkach rodzic/opiekun powinien stawić się wraz z dzieckiem w celu dokonania niezbędnych formalności.

 1. . Zajęcia są odpłatne. Opłata wynosi 5 zł za każdy dzień zajęć i uiszczana jest u opiekuna bezpośrednio przed zajęciami.
 2. . Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie uczestników zniszczone lub zgubione w trakcie zajęć.
 3. . Organizator nie zapewnia napojów i posiłków dla uczestników. Uczestnicy mogą przynieść swoje przekąski oraz napoje przygotowane przez swoich rodziców/opiekunów.
 4. . Organizator odpowiada za małoletnich uczestników od momentu stawienia się w wyznaczonym miejscu zbiórki, do chwili opuszczenia przez niego zajęć.

a. O formie przybycia i opuszczenia zająć (samodzielnie, z opiekunem) przez dziecko decyduje rodzic/opiekun wypełniając oświadczenie.

 1. . Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzeprowadzenia zajęć ze względów na nieodpowiednie warunki klimatyczne (deszcz, upał) oraz z innych przyczyn od niego niezależnych.
 2. . Uczestnik zajęć jest zobowiązany do bezwzględnego wykonywania poleceń opiekuna oraz przestrzegania zasad dystansu społecznego i higieny, warunkowane bieżącą sytuacją epidemiologiczną i związanymi z nią regulacjami sanitarnymi.

a. Uczestnik w sposób rażący nieprzestrzegający niniejszych zasad oraz lekceważący polecenia opiekuna, a tym samym sprowadzający niebezpieczeństwo na siebie i innych uczestników zajęć, może zostać z nich usunięty (po uprzednim poinformowaniu o zaistniałym fakcie rodzica/opiekuna.

 1. . Podczas zajęć plenerowych stosowanie środków ochrony osobistej (maseczka, rękawiczki) jest dobrowolne. Ważne jest zachowanie dystansu wynoszącego minimum 1,5 metra. Muzeum zapewnia środki do dezynfekcji. Dłonie uczestników będą dezynfekowane najpierw za pomocą jednorazowych chusteczek nawilżających a następnie płynem do dezynfekcji dłoni Laudamonium.
 2. . Organizator zastrzega sobie prawo do rejestracji wizerunków uczestników (w formie fotografii cyfrowej) w trakcie trwania zajęć oraz późniejszego nieodpłatnego ich wykorzystania dla własnych celów promocyjnych (w tym ich publikacji na stronach internetowych i mediach społecznościowych organizatora).
 3. . Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania późniejszych zmian w regulaminie.
 4. . Podpisanie przez rodzica/opiekuna oświadczenia o zgodzie na uczestnictwo dziecka w zajęciach równoznaczne jest z zapoznaniem się z regulaminem WAKACJE W MUZEUM i akceptacją jego postanowień.

 

Wzór oświadczenia:

Oświadczenia rodzica/opiekuna uczestnika

WAKACJI W MUZEUM

Ja niżej podpisany/na, oświadczam, iż zapoznałem/łam się z regulaminem WAKACJE W MUZEUM i akceptuje wszelkie jego postanowienia. Jednocześnie wyrażam zgodę na uczestnictwo w zajęciach mojego dziecka.

….................................................................................................................................................

(imię i nazwisko dziecka)

Oświadczam tym samym, iż jego stan zdrowia pozwala na bezpieczne uczestnictwo w zajęciach plenerowych.

Wyrażam również zgodę na wykorzystanie przez Organizatora wizerunku mojego dziecka dla celów promocyjnych Organizatora.

------------------------------------------------

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna)

…............................................................

telefon kontaktowy

Oświadczam, iż dziecko drogę na i z zajęć przemierzać będzie samodzielnie / wraz z opiekunem.

(niepotrzebne skreślić)

…............................................................

(imię i nazwisko opiekuna)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb organizacji i realizacji „Wakacje w Muzeum”, zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. O Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1000 ze zm.) Wyrażam zgodę na nieodpłatne prawo wykorzystania zdjęć z wizerunkiem mojego dziecka, uczestniczącego w zajęciach. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć  za pośrednictwem dowolnego nośnika, wyłącznie w celu informacji i promocji zajęć.

….............................................................

(podpis rodzica/opiekuna)

Do pobrania - oświadczenie rodzina / opiekuna uczestnika

 

plakat wakacji w muzeum z motywem słońca na tle błękitnego nieba