Budynek Muzeum
Muzeum Pojezierza
Myśliborskiego

„Uchwycone w obiektywie" I Doroczny Przegląd Fotografii - Myślibórz 2021

„Uchwycone w obiektywie" I Doroczny Przegląd Fotografii – Myślibórz 2021 jest odpowiedzią na wciąż rosnącą popularność fotografii jako medium artystycznego wyrazu.

Do udziału w nim serdecznie zapraszamy wszystkich pasjonatów fotografii z naszego miasta i regionu, chcących pochwalić się swoimi pracami, zaprezentować je szerszej publiczności oraz poddać je ocenie komisji konkursowej. 


Otwarcie Przeglądu odbędzie się 22 maja 2021 r. podczas Nocy Muzeów. Towarzyszyć mu będzie ekspozycja dawnych aparatów i sprzętu fotograficznego.

Osoby chcące wziąć udział w Przeglądzie prosimy o zapoznanie się z Regulaminem dostępnym poniżej.

infografika z tytułem przeglądu i zdjęciem chmur w tle

Regulamin I Dorocznego Przeglądu Fotografii – Myślibórz 2021 : „Uchwycone w obiektywie”
 1. Organizatorem I Dorocznego Przeglądu Fotografii – Myślibórz 2021 : „Uchwycone w obiektywie” jest  Muzeum Pojezierza Myśliborskiego w Myśliborzu, z siedzibą w Myśliborzu (74-300), przy ul. Boh. Warszawy 74.
 2. Uczestnikiem Przeglądu może zostać każda osoba pełnoletnia. Przegląd ma charakter regionalny, skierowany jest on do mieszkańców z terenu Pojezierza Myśliborskiego.
 3. Warunkiem uczestnictwa w Przeglądzie jest dostarczenie do siedziby Organizatora w nieprzekraczalnym terminie do 10.maja 2021 r. maksymalnie 6 wydrukowanych/wywołanych zdjęć swojego autorstwa.
 4. Tematyka prac jest dowolna.
 5. Maksymalny akceptowalny format wydruku to A3.
 6. Wszystkie zdjęcia powinny być podpisane imieniem, nazwiskiem i nr telefonu autora.
 7. Jeżeli fotografie stanowią nierozdzielny cykl, uczestnik zobowiązany jest poinformować o tym fakcie pracownika przyjmującego prace i/lub dołączyć instrukcję ekspozycyjną.
 8. Otwarcie Przeglądu odbędzie się 22 maja 2021 r. w Galerii „M” Muzeum Pojezierza Myśliborskiego w Myśliborzu, podczas Nocy Muzeów.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Przeglądu, jego otwarcia, jak również do jego zupełnego odwołania lub zmiany charakteru wydarzenia na wystawę wirtualną, udostępnianą w Internecie.
 10. Wszystkie prace przeglądowe podlegać będą ocenie Komisji Konkursowej powołanej przez Organizatora.
 11. Przewidziane są trzy nagrody – za I, II i III miejsce – dla laureatów wskazanych przez Komisje Konkursową. Organizator zastrzega sobie przy tym prawo do przyznania nagród za miejsca ex aequo, przyznania nagród specjalnych, a także nieprzyznawania nagród z przyczyn od niego niezależnych.
 12. Podstawą oceny prac będzie ogólna wartość artystycznego wyrazu, ciekawa tematyka pracy i sposób jej ujęcia, wartości estetyczne oraz techniczna poprawność fotografii.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do umieszczenia na wystawie jedynie wybranych prac Uczestnika.
 14. Zdjęcia przekraczające ogólnie przyjęte normy społeczne, obrażające uczucia religijne, nawiązujące do nienawiści i przemocy, nie będą akceptowane.
 15. Fotografie zostaną zwrócone Uczestnikom po Przeglądzie.
 16. Uczestnik dostarczający prace na Przegląd wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie ich wizerunków do celów własnych Organizatora, w tym ich publikowaniu w Internecie i udostępnianiu przy pomocy innych mediów, z zachowaniem wszelkich przynależnych mu praw autorskich
 17. Zgłoszenie na Przegląd swoich fotografii równoznaczne jest z akceptacją przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.