Budynek Muzeum
Muzeum Pojezierza
Myśliborskiego

Nabór prac na II Doroczny Przegląd Fotografii - Myslibórz 2022 "Uchwycone w obiektywie"

Zapraszamy lokalnych fotografów do udziału w tegorocznej edycji Przeglądu. Właśnie rozpoczęliśmy nabór prac.

II Doroczny Przegląd Fotografii jest szansą na pokazanie swoich prac szerszej publiczności, tak dla profesjonalnych fotografików, jak i amatorów.
Dla publiczności zaś jest okazją do poznania środowiska lokalnych fotografów - obszarów ich zainteresowań, tematyki która ich inspiruje, technik pracy.
 
Ze względu na duże zainteresowanie, jakim cieszyła się wśród fotografów ubiegłoroczna odsłona Przeglądu, w tym roku formuła wystawy uległa zmianie - prace zgłaszać można w trzech kategoriach tematycznych: przyroda, portret i urban-foto.
 
Osoby chętne do udziału w Przeglądzie prosimy o zapoznanie się z regulaminem dostępnym poniżej.
 
Regulamin II Przeglądu Fotografii – Myślibórz 2022 „Uchwycone w obiektywie”
1. Organizatorem II Przeglądu Fotografii – Myślibórz 2022 „Uchwycone w obiektywie” jest Muzeum Pojezierza Myśliborskiego w Myśliborzu, z siedzibą w Myśliborzu (74-300), przy ul. Boh. Warszawy 74.
2. Uczestnikiem Przeglądu może zostać każda osoba pełnoletnia, zamieszkała na terenie powiatu myśliborskiego.
3. Warunkiem uczestnictwa w Przeglądzie jest dostarczenie do siedziby Organizatora w nieprzekraczalnym terminie do 10 czerwca 2022 r. maksymalnie 4 wydrukowanych/wywołanych zdjęć swojego autorstwa.
4. Tematyka prac dotyczyć może następujących kategorii przeglądowych:
a) przyroda
b) portret
c) urban-foto
5. Maksymalny akceptowalny format wydruku to A3.
6. Wszystkie zdjęcia powinny być podpisane imieniem, nazwiskiem i nr telefonu autora.
7. Jeżeli fotografie stanowią nierozdzielny cykl, uczestnik zobowiązany jest poinformować o tym fakcie pracownika przyjmującego prace i/lub dołączyć instrukcję ekspozycyjną.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Przeglądu, jego otwarcia, jak również do jego zupełnego odwołania lub zmiany charakteru wydarzenia na wystawę wirtualną, udostępnianą w Internecie.
9. Wszystkie prace przeglądowe podlegać będą ocenie Komisji Konkursowej powołanej przez Organizatora.
10. Przewidziane są trzy nagrody – za I, II i III miejsce w każdej z trzech kategorii tematycznych – dla laureatów wskazanych przez Komisję Konkursową. Organizator zastrzega sobie przy tym prawo do przyznania nagród za miejsca ex aequo, przyznania nagród specjalnych, a także nieprzyznawania nagród z przyczyn od niego niezależnych.
11. Podstawą oceny prac będzie ogólna wartość artystycznego wyrazu, ciekawa tematyka pracy i sposób jej ujęcia, wartości estetyczne oraz techniczna poprawność fotografii.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do umieszczenia na wystawie jedynie wybranych prac Uczestnika.
13. Zdjęcia przekraczające ogólnie przyjęte normy społeczne, obrażające uczucia religijne, nawiązujące do nienawiści i przemocy, nie będą akceptowane.
14. Fotografie zostaną zwrócone Uczestnikom po Przeglądzie. Uczestnicy zobowiązani są do ich odbioru w terminie uzgodnionym z Organizatorem.
15. Uczestnik dostarczający prace na Przegląd wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie ich wizerunków do celów własnych Organizatora, w tym ich publikowaniu w Internecie i udostępnianiu przy pomocy innych mediów, z zachowaniem wszelkich przynależnych mu praw autorskich
16. Zgłoszenie na Przegląd swoich fotografii równoznaczne jest z akceptacją przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu