Archiwalna Strona II Jarmark Klasztorny - Muzeum Pojezierza Myśliborskiego

II Jarmark Klasztorny coraz bliżej, zapraszamy wszystkich do udziału w konkursie na strój historyczny, regulamin dostepny poniżej.

Zapewniamy atrakcyjne nagrody i udział w głównej inscenizacji pt. "Najazd Husytów", która odbędzie się na Rynku w sobotę wieczorem!

 

Regulamin konkursu na Strój Historyczny – Myślibórz 2017

 

Konkurs na Strój Historyczny – Myślibórz 2017 odbywa się od dnia ogłoszenia do 31 maja 2017 r.   w Gminie Myślibórz. Celem konkursu jest wyłonienie laureatów I, II i III nagrody spośród wszystkich zgłoszonych uczestników, którzy zaprezentują stroje historyczne w terminie wskazanym w niniejszym regulaminie.

§1

Organizatorem Konkursu na Strój Historyczny – Myślibórz 2017, zwanego dalej Konkursem jest Stowarzyszenie Z Biegiem Myśli. Koordynatorem Konkursu jest Muzeum Pojezierza Myśliborskiego (ul. Boh. Warszawy 74, 74-300 Myślibórz).  

§2

 

Strój Historyczny powinien nawiązywać do historii Polski z okresu XIII – XVI w. 

 

§3

Udział w Konkursie mogą wziąć:

 • Uczniowie szkół Gminy Myślibórz;
 • Osoby indywidualne zamieszkałe na terenie Gminy Myślibórz,
 • Grupy nieformalne, które zgłaszając swój udział w Konkursie wskażą Koordynatorowi jednoznacznie na piśmie swojego przedstawiciela.

 

§4

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest złożenie u Koordynatora w terminie do 15 maja br.
pisemnego zgłoszenia zawierającego imię, nazwisko, adres oraz telefon uczestnika wraz z akceptacją warunków konkursu (załącznik nr 1 lub 2 do Regulaminu Konkursu).

2. Złożenie pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

§5

W terminie do 22 maja 2017 r. uczestnicy Konkursu zostaną poinformowani przez Koordynatora o miejscu i godzinie rozpoczęcia prezentacji strojów przed Komisją, której posiedzenie odbędzie się nie później niż 31 maja 2017 r.

 

§6

Prezentacji stroju przed Komisją należy dokonać na modelu (osoba/manekin) wraz z jego ustnym opisem.

§7

 Zgłoszone do Konkursu stroje oceniać będzie komisja powołana przez Organizatora.

 

§8

 1. Komisja wyłoni laureatów I, II i III miejsca. Komisja zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.
 2. Dla laureatów i wyróżnionych Organizator przewiduje atrakcyjne nagrody rzeczowe.

 

§9

Przewodniczący Komisji ogłosi wyniki w czasie „Jarmarku klasztornego” w dniu 3 czerwca 2017 r. Będą one również opublikowane na stronie internetowej Gminy Myślibórz.

 

§10

Wszyscy nagrodzeni oraz wyróżnieni uczestnicy Konkursu są zobowiązani do zaprezentowania strojów, które były oceniane przez Komisję, w korowodzie historycznym, który odbędzie się
3 czerwca 2017 roku w Myśliborzu w ramach Jarmarku Klasztornego.

§11

1.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

2. Dodatkowe informacje o Konkursie można uzyskać pod numerami telefonów 957472545, 957472448.

 

Organizator Konkursu

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu

 

 

                                                                       Zgłoszenie

 

Niniejszym zgłaszam mój udział w Konkursie na Strój Historyczny – Myślibórz 2017

 

 1. Imię ……………………………….
 2. Nazwisko ……………………………..
 3. Adres ………………………………………………………………………
 4. Nr telefonu ……………………………………………

 

Akceptuję warunki zawarte w Regulaminie Konkursu na Strój Historyczny – Myślibórz 2017 i wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Organizatora moich w/w danych osobowych dla celów tego Konkursu.

 

 

                                                                                               …………………………………………..

                                                                                                                           podpis

 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu

 

 

                                                                       Zgłoszenie

 

Niniejszym zgłaszam mój udział w Konkursie na Strój Historyczny – Myślibórz 2017

 

 1. Imię, nazwisko ………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

 1. Szkoła (stowarzyszenie, instytucja) …………………………………………..
 2. Adres ………………………………………………………………………….
 3. Nr telefonu ……………………………………………

 

Akceptuję warunki zawarte w Regulaminie Konkursu na Strój Historyczny – Myślibórz 2017 i wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Organizatora moich w/w danych osobowych dla celów tego Konkursu.

 

 

 

Archiwalna Strona